top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN D. SCHEFFER SCHILDERWERKEN
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17225070

Artikel 1. DEFINITIES

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door D. Scheffer Schilderwerken, hierna genoemd Scheffer Schilderwerken. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte / opdrachtbevestiging overhandigd en op verzoek gratis toegezonden;

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Scheffer Schilderwerken niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Scheffer Schilderwerken is bevestigd;

4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij/zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Scheffer Schilderwerken ter kennis heeft gebracht en Scheffer Schilderwerken alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 2. ALGEMEEN

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Scheffer Schilderwerken de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Scheffer Schilderwerken er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Scheffer Schilderwerken desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;

3. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Scheffer Schilderwerken niet;

4. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom, of dat het werk op regiebasis zal geschieden;

5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

a. Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;

b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd

van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar

werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;

c. Op basis van nacalculatie: Installatie vindt plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren / nacalculatie;

6. In de schriftelijke offerte wordt verder aangegeven:

a. De plaats en een omschrijving van het werk;

b. Volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

c. Het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;

e. Of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;

7. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Scheffer Schilderwerken zelf, dan wel in haar opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Scheffer Schilderwerken. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Scheffer Schilderwerken naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Scheffer Schilderwerken gedaan verzoek franco aan haar te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Scheffer Schilderwerken gerechtigd een vergoeding van € 500,00 per geval in rekening te brengen.

Artikel 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Scheffer Schilderwerken zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Scheffer Schilderwerken de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij zorgt ervoor dat Scheffer Schilderwerken tijdig kan beschikken over:

a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);

b. (Toegang tot) het gebouw waar het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie (waaronder indien van toepassing stucwerk) dient bij aanvang werk klaar, droog en schoon te zijn. Mocht Scheffer Schilderwerken bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook - niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Scheffer Schilderwerken gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel;

c. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;

d. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water. De door Scheffer Schilderwerken benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;

e. Een vrije werkplek. Mocht Scheffer Schilderwerken desondanks over moeten gaan tot het verwijderen van stopcontacten, schilderijen, gordijnen, lampen, enzovoort, dan geschiedt zulks voor rekening en risico van de wederpartij. Deze extra werkzaamheden worden per uur aan de wederpartij gefactureerd. Bij niet uitvoeren van de werkzaamheden wordt 1 dagdeel in rekening gebracht;

Een Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat:

f. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage / installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Scheffer Schilderwerken het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Glas- en behangwerkzaamheden worden in beginsel aan een derde uitbesteed;

3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Scheffer Schilderwerken aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Scheffer Schilderwerken worden verstrekt;

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Scheffer Schilderwerken de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Scheffer Schilderwerken gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden op te schorten;

5. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat Scheffer Schilderwerken van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals stopverf, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen;

6. Scheffer Schilderwerken draagt zorg voor de afdracht en inhouding van belastingen, premies en/of heffingen voor zover deze betreffen de door haar verrichte werkzaamheden en levering van goederen en diensten. Scheffer Schilderwerken draagt geen enkele andere verantwoordelijkheid ter zake en is niet aansprakelijk voor betaling van enig andere premie, belasting en/of heffing. Deze belastingen, premies en/of heffingen komen geheel voor rekening van de wederpartij, die Scheffer Schilderwerken vrijwaart voor aanspraken van derden te dier zake (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot aanspraken en verplichtingen uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid);

7. Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de wederpartij zorg dragen voor afvoer.

 Artikel 4. MEERWERK

1. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht - van welke aard dan ook - moeten schriftelijk door Scheffer Schilderwerken bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;

2. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Scheffer Schilderwerken als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen.

Artikel 5. LEVERTIJD, (OP)LEVERING

1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen (op)levering geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van de genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Scheffer Schilderwerken schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;

2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Scheffer Schilderwerken kan worden toegerekend;

- wederpartij jegens Scheffer Schilderwerken tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

- wederpartij Scheffer Schilderwerken niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

 

Artikel 6. PRIJZEN

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Scheffer Schilderwerken in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Scheffer Schilderwerken gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

 

Artikel 7. BETALING

1. Betaling dient voor particulieren te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en voor bedrijven binnen 30 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;

3. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten,

wordt voor aanvang van de werkzaamheden overeengekomen

en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon;

4. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Scheffer Schilderwerken alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);

6. Alle door Scheffer Schilderwerken gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

Artikel 8. ANNULERING

1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de werkzaamheden zijn alle door Scheffer Schilderwerken ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Scheffer Schilderwerken ten gevolge van de annulering geleden schade;

2. Het annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Scheffer Schilderwerken geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Scheffer Schilderwerken totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;

2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

3. Wederpartij machtigt Scheffer Schilderwerken voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en is verplicht hieraan medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag. Alle kosten van terugneming zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10. KLACHTEN EN GARANTIE

1. Scheffer Schilderwerken garandeert dat op alle door Scheffer Schilderwerken geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Scheffer Schilderwerken garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

2. Indien door de fabrikant al dan niet via Scheffer Schilderwerken ter zake van door deze laatste geleverd en/of geplaatst isolerend dubbelglas een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van Scheffer Schilderwerken voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste isolerend dubbelglas uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen;

3. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Scheffer Schilderwerken eveneens geen garantie verstrekt. Mocht de fabrikant failliet gaan, dan vervalt de garantie;

4. Scheffer Schilderwerken garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijk opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie, verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Tevens vallen buiten de garantie de thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen;

5. Het loslaten van tex op de buitenmuren door welke reden dan ook (vocht, zout in de stenen, enzovoort) valt nimmer onder de dekking van de garantie;

6. Het loslaten van de grondverf op nieuw hout valt nooit onder dekking van de garantie;

7. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Scheffer Schilderwerken. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Scheffer Schilderwerken zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Scheffer Schilderwerken in staat is adequaat te reageren;

8. Indien een klacht gegrond is, zal Scheffer Schilderwerken de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

9. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Scheffer Schilderwerken te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

10. Reclameren is niet mogelijk indien:

- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

- de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

- wanneer Scheffer Schilderwerken haar werkzaamheden heeft uitgevoerd met materialen welke door de wederpartij beschikbaar zijn gesteld;

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Scheffer Schilderwerken;

- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Scheffer Schilderwerken (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

- zonder schriftelijke toestemming van Scheffer Schilderwerken door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.

 

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Scheffer Schilderwerken is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Scheffer Schilderwerken ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

2. Voorts is Scheffer Schilderwerken bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan 

worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Scheffer Schilderwerken op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Scheffer Schilderwerken de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

4. Scheffer Schilderwerken behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. OPNEMING EN GOEDKEURING

1. Opneming geschiedt direct op locatie door ondertekening van een werkbon dan wel zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Scheffer Schilderwerken en strekt ertoe, te constateren of Scheffer Schilderwerken aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan;

2. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien

en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;

3. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

1. Scheffer Schilderwerken is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;

2. Scheffer Schilderwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

3. De aansprakelijkheid van Scheffer Schilderwerken voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Scheffer Schilderwerken in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Scheffer Schilderwerken om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

4. Wederpartij dient Scheffer Schilderwerken altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

5. Scheffer Schilderwerken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 14. VRIJWARINGEN

1. De door Scheffer Schilderwerken ingeschakelde derde is gehouden Scheffer Schilderwerken te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover deze voortvloeit uit of verband houdt met de opdracht;

2. De wederpartij vrijwaart Scheffer Schilderwerken voor aanspraken van derden zoals bijvoorbeeld met betrekking tot 

rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

3. Indien wederpartij aan Scheffer Schilderwerken informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten;

4. De wederpartij is gehouden Scheffer Schilderwerken te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover deze voortvloeit uit of verband houdt met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid van Scheffer Schilderwerken is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

 Artikel 15. OVERMACHT

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Scheffer Schilderwerken geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Scheffer Schilderwerken niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Scheffer Schilderwerken worden daaronder begrepen;

3. Scheffer Schilderwerken heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Scheffer Schilderwerken zijn verplichtingen had moeten nakomen;

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

5. Voor zover Scheffer Schilderwerken ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Scheffer Schilderwerken gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

1. Scheffer Schilderwerken ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. Scheffer Schilderwerken bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;

4. Scheffer Schilderwerken verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter 

uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Scheffer Schilderwerken wettelijk verplicht is te bewaren. Scheffer Schilderwerken is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Scheffer Schilderwerken wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Scheffer Schilderwerken is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

- het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

- het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Scheffer Schilderwerken. Scheffer Schilderwerken mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

6. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,
BEVOEGDE RECHTER

1. De vestigingsplaats van Scheffer Schilderwerken is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Scheffer Schilderwerken moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Scheffer Schilderwerken is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Scheffer Schilderwerken gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

4. Deze voorwaarden zijn in juni gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Brabant.

bottom of page